S:t Knuts Gille i Lund

Det är inte möjligt att exakt fastställa när Sankt Knuts Gille i Lund har sin början. Det närmaste vi rimligen kan komma är att det prästerliga conviviet troligen börjat under 1100-talets första årtionden och att det borgerliga gillet torde ha sin upprinnelse under 1100-talets senare del. För en alltjämt existerande sammanslutning är det dock en ganska imponerande anciennitet på omkring 900 år.

Ett av de allra tidigaste tecknen på ett Sankt Knuts Gille i Lund är ett fragment av Lundagillets sigill från omkring år 1250. Vid denna tid hade nästan alla Gillen Knut Lavard som sitt skydds-helgon, varför det är troligt att det är han som avbildats även på Lundasigillet.

Genom ”Købstadsordinantsen” från 4 december 1526 upplöses formellt alla Gillen i de danska städerna. I Lunds stift Landebok från 1569 redovisas bl.a. indraget gods från Gillena i Malmö och Landskrona men däremot inte från Ystad eller Lund. När Lundagillet avslutar arbetet med sitt ”nya” skrå i år 1586 (som till vissa delar gäller än) möter vi ett Gille i full vigör trots de gångna reformationsårens motgångar.

Lundagillet skiljer sig idag från alla andra Knutsgillen genom att ha en form för dubbelt med-lemsskap. Dels blir alla som recipierar för all framtid medlemmar i Sankt Knuts Gille i Lund, dels blir de som betalar en årlig avgift till Gillesföreningen Sankt Knut i Lund medlemmar i Gillesföreningen.

Lundagillet är det äldsta av de idag existerande Gillena.

Åldermän i modern tid; Lauritz weibull (1935-1958), Karl Gustav Ljunggren (1958-1968), Carl Göran Regnell (1968-1980), Anders Bruzelius (1980-1987), Martin Weibull (1987-1990), Carl-Gustav Andrén (1990-2000), Anders W Svenningsen (2000-2009) och Jan Alvå (2009-).

Vill du veta mer om Sankt Knuts Gille i Lund på deras hemsida:

www.knutsgilletilund.com

Kontakt  

Ålderman

Direktör Bengt L. Andersson
Bohusvägen 6

222 25 LUND

Tfn 046-15 11 90
Mobil 0708-36 46 47
E-post: bengt@bagmi.se

Uppdaterad 2022-06-20.