1200-talet brukar betecknas som stadsbildandets århundrade framför andra. Även Ronneby anses ha fått sina rättigheter under detta sekel. Det känns därför logiskt att tänka sig att Knutsgillet i Ronneby kan föra sitt ursprung tillbaka till mitten av 1200-talet.

Tanken att återupprätta Knutsgillet i Ronneby väcktes vid ett föredrag om Knutsgillena 1986 på frimurarlogen i Karlshamn. Ett antal kulturintresserade personer i länet tillfrågades och deras svar indikerade att förutsättningarna för att återuppliva Knutsgillet var goda. Med sin erfarenhet på området kom Åldermannen vid S:t Knuts Gille i Landskrona, Eric Kinberg att ge ett värdefullt stöd.

I närvaro av Åldermän och andra representanter för samtliga åtta svenska Knutsgillen återinvigdes Gillet i Ronneby vid en högtid i Ronnebys Heliga Kors kyrka den 22 april 1989. Invigningen förrättades av Landskronagillets Ålderman, rådman Eric Kinberg. Ronnebygillets förste Ålderman, överläkare Åke Pilgård installerades i sitt ämbete och reception följde av 71 Knutsbröder och Knutssystrar.

Gillets årliga Högtidsstämma hålls alltid en lördag i slutet av april månad. Programmet inleds i Heliga Kors 1100-talskyrka med Åldermannens högtidstal följt av parentation och reception. Högtidsstämmans andra mer lättsamma del med supé, tal och dans har med få undantag alltid varit förlagd till Ronneby Brunn.

Papegoyeskjutning startade för Ronnebys del i augusti 1991. Gillesstämma hålls i november månad och innehåller sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vid denna sammankomst liksom vid Gillets två årliga kulturaftnar finns även ett föredrag med anknytning antingen till Knutsgillenas eller till Blekinges historia inlagt.

Kontakt

Ålderman

Lars Malmgren

Gamla vägen 1

370 43 Sturkö

Tfn 0455-420 41

Mobil 0733-24 20 41

e-post: larsmalmgren@me.com

Avstämd 2022-06-20.