Den 14 oktober 1965 samlade sig ett antal utvalda herrar, alla välkända i de samman-hang, som vurmar om de åldriga visbyensiska sällskapens vidareförande i vår tid. Det gällde att återuppliva det Gille, som var verksamt på Gotland redan på 1170-talet. Sammanträdet ägde rum i landsarkivariens rum, där Gillets inspiratör och idégivare Gunnar Frizell hade sin dagliga gärning.

Den högtidliga invigningen den 7 januari 1967 ägde rum i Visby Domkyrka. Gillet var verksamt redan 1966 i form av Höga Rådet och Gillesråd. Det enda dokument, som finns bevarat rörande Knutsgillenas ursprungliga tillkomst, knyter an till just Visby. Detta dokument har blivit centralpunkten i det nutida Visbygillets liv.

Gillesrådet är den mötesplats, där det vardagliga arbetet fortlöpande ombesörjs. Där är Ålderman styrande men hans insats där är ofta av samordnande karaktär. Gillesskrivaren, Gärdemannen och Överceremonimästaren är betydelsefulla makthavare inom den egna räjongen. Gillet har varit lyckligt nog att ha långtidssysselsatta på dessa viktiga poster.

Knutsgillet i Visby har sedan länge sin organiserade form, ett Adelsgille som besöks av ca 90-110 personer och en sommarfest vari deltar 30-80 personer. Det är föga förvånande med tanke på öns storlek, 58 000 invånare varav nästan hälften bor i Visby, att Åldermännen i Knutsgillet i Visby liksom andra centralt i samma Gille placerade personer också återfinns i åtskilliga andra sällskap och föreningar.

I januari 2010 besökte Gillena i Lund, Landskrona, Tumathorp och Laholm Visbygillets Högtidsfest i samband med installation av ny Ålderman Torsten Gislestam.

Kontakt

Ålderman

Thomas Persson

Stenkyrka Stenstugu 408
624 42 TINGSTÄDE
Tfn 0498-272 60 00
Mobil 0705-32 24 98

Uppdaterad 2022-06-20.

Oldfruarna i Thumatorp, Lund, Laholm och Landskrona på besök 2010