S:t Knuts Gille i Ystad kan utan överdrift betecknas som en uråldrig sammanslutning. Gillet har existerat i mera än 825 år och detta utan avbrott, låt vara att aktiviteten under vissa år inte alltid varit den livligaste.  

Hos Gillet finns numera tre protokollsböcker, den första omfattande tiden 13 januari 1796 t.o.m. 21 november 1934, den andra tiden fr.o.m. 3 januari 1935 t.o.m år 2005 och den nuvarande från år 2006 och framåt. S:t Knuts gille i Ystad är skriftligt belagt första gången i ett pergamentbrev da-terat Sankt Laurentiidag 1442, vari Gillet till S:t Jakobs lag överlåter sin hälft av en handelsbod. Denna är den äldsta originalhandling som finns kvar i de skånska Gillena.

Reformationen på 1500-talet tvingade de flesta Gillena att upphöra med sin verksamhet. Ystadgillet fick leva vidare i huvudsak på grund av att man kom att verka som ett ”begravningsgille”. Gillet var ägare till vagn, bårtäcke, prestaver m.m. som jämte likbärare och annan personal ställ-des till ystadbornas förfogande.

Den förste kände Åldermannen är handelsmannen Lauritz Giöddesen, 1583-1650 som åtmin-stone år 1632 innehade ämbetet. Nuvarande Åldermannen Carl-Peter Hellberg har innehaft sitt ämbete sedan år 2011.

Årshögtiderna avhålls regelmässigt den lördag, som infaller närmast den 13 januari. Gillesmåltiden intas därefter oftast å Ystads Saltsjöbad, där dansen inleds med promenadpolonäs. Varje år sedan starten 1991 hålls Papegojskjutning företrädesvis inom cykelavstånd till Ystad och de är mycket populära. Gillesstämma hålls vid månadsskiftet november-december följt av ett föredrag med huvudsakligen Knutsanknytning samt Gillesdrickning på något av stadens näringsställen.

Musiken har alltsedan August och Felix Körlings och Salomon Smiths dagar varit ett viktigt inslag i Gillets program. Vid årshögtiderna förekommer således alltid levande musik utförd av en ensemble Hemvärnets Musikkår det s.k. Dragonkapellet.

Vill du veta mer om Sankt Knuts Gille i Ystad på deras hemsida:

www.knutsgilletiystad.se (öppnas i ny sida)

Kontakt

Ålderman

Försäkringsjurist Carl-Peter Hellberg
Kristianstadsvägen 18 B
271 33 YSTAD

Mobil 0706-98 82 82

e-post: carlpeter.hellberg@gmail.com

Avstämd 2022-06-20.