Gillesstämma

Gillesstämman sammanträder en gång om året i november. Gillets Skrå föreskriver "att kallelse till Gillesstämman ska utsändas...  med brev till medlemmarna i Styrande Rådet och till Tjänstemännen samt genom annons i Landskrona Posten”.


På stämman redovisas årets verksamhet i en Verksamhetsberättelse som läses upp av Gillesskrivaren. Resultat- och balansräkning läses upp av Skattmästaren och godkänns av stämman. Granskaren läser upp Revisionsberättelsen och föreslår ansvarsfrihet för Styrande Rådet. Stämman beslutar vidare om storleken på avgifter och slutligen förrättas val av Råd och Tjänstemän till vakanta tjänster. Det beslutas också om datum för kommande aktiviteter.


Åldermannen tackar de närvarande hedersmedlemmarna, medlemmarna i Styrande Rådet, Tjänstemännen och övriga Knutsbröder och Knutssystrar för medverkan under årets Gillesstämma och avslutar denna.

Klicka på respektive text nedan för att läsa önskat dokumentet: