S:t Knuts Gille i Landskrona är en organisation med mycket gamla anor!

Organisation 

Styrande Rådet

Tjänstemän &
Granskare

Gillets Ungdomsråd

Hedersmedlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 

S:t Knuts Gille i Landskrona leds av Styrande rådet som består av Ålderman, Äldste Stols-broder, Stolsbroder, Gillesskrivare, Skattmästare, Ceremonimästare, Övermarskalk, Klenodbevarare och Chrönikör. Till sin hjälp har Styrande rådet Tjänstemän. De är Rustmästare, Skaffare, Arkivarie, Konterfejare, Gilleskaplan, Webmaster, Gillets Musikansvarige, och fem Gillesmarskalkar. Gillet har också två Granskare. Befattningarna Custos, Webmaster och Gillets Musikansvarige kan kombineras med uppdragen inom Styrande Rådet och Tjänstemännen, eller ges som separat befattning. Styrande Rådet beslutar vem som skall tilldelas uppgifterna.

Styrande Rådet och dess Tjänstemän skall vara skrivna i Landskrona Stad eller i anslutning till dess bygd. Styrande Rådet äger rätt att lämna dispens beträffande mantalsskrivningsort. Gillesstämman utser på förslag av Styrande Rådet de Rådsmedlemmar och Tjänstemän som kan finnas erforderliga. 

Medlemmar kallas Knutsbroder respektive Knutssyster. Hedersmedlemmar kan utnämnas vid Högtidsstämman. Sedan Högtidsstämman 2009 har gillet också ett Ungdomsråd.

 

Högtidsstämman öppnas 2012 av Ålderman Lennart Söderberg