Rektor Lars Grönwall 1991 - 1996

Landskronagillets
historia

Borgmästare
August Munck
af Rosenschöld

Direktör
Sven Nordengren

Telegrafkommissarie
Carl Theodor 
Sandström

Fil Dr och rektor
Arne Bengtson

Rådman
Eric Kinberg

Rektor
Lars Grönwall

Arkitekt 
Inge Stoltz

Borgmästare
Lennart Söderberg

 

 

 

 

 

 

Rektor Lars Grönwall 1933 - 1996

Rektor Lars Grönwall föddes den 13 december 1932 och dog den 1 mars 1996. Lars Grönwall blev endast 63 år. Han var en ungdomlig och populär lärare och rektor på Gullstrandsskolan och hans liv blev alldeles för kort.

Ålderman Lars Grönwall 1991 - 1996     

Vid Årssammanträdet den 20 november 1991 valde Styrande Rådet rektorn på Gullstrandsskolan, Lars Grönwall, till ny Ålderman och makan Gudrun blev ny Oldfru.

År 1992 hölls Högtidsstämman på Hotel Öresund med etthundratrettio medlemmar och gäster. Rektor Lars Grönwall installerades i sitt ämbete som ny Ålderman vid en högtidlig ceremoni av förre Ålder-mannen Eric Kinberg som valt att avgå efter tio år som Ålderman vid uppnådda 70 års ålder.

Som första uppgift hade Ålderman Lars Grönwall att dels avtacka Widar Weibull och Jan Persson, vilka lämnade Styrande Rådet dels installera Claes Munck af Rosenschöld som ny Stolsbroder och Inge Stoltz som Ceremonimästare. Nya i Styrande Rådet blev:

Skattmästare:                Advokat Anders Persson
Övermarskalk:               Kriminalinspektör Gunnar Bolin
Gillesråd:                       Revisor Bengt Rosengren
Klenodbevarare:            Förvaltare Bertil Carlsson

Supén kostade tvåhundratjugo kronor. Bland frackarna kunde man nu se åtskilliga smokingar.

Efter ett uppehåll sedan 1980 återupptogs Papegoyeskjutningen lördagen den 25 juli 1992. Skjut-platsen förlades denna gång till Ewerlöfs holme inne på Citadellet. Inför återupplivandet av den gamla fina traditionen hade nya fina pilbågar och pilar inköpts och skjutandet blev en rättvis tävlan med skjutskickligheten som avgörande faktor. De gamla armborsten var så dåliga att skjutresultaten mest avgjordes av slumpen. Vid Papegoyeskjutningen på Citadellet sommaren 1992 blev Kristian Gustafzelius Fågelkung och Helena Bolin Fågeldrottning.

År 1993 Högtidsstämman var som vanligt på Hotel Öresund med etthundrafyrtio medlemmar och gäster som deltog i festligheterna. Tjugotre recipiender intogs som nya Bröder och Systrar i Gillet.

Under 1993 föreföll det att mest ha varit sammanträden på Åldermannens arbetsplats, Gullstrandskolan. Det rörde sig framför allt om förberedelser inför 50-årsjubileet 1994. Jag läser i flera kallelser: ”Jag är sent ute – hoppas att ni kan komma” från Åldermannen.

Skattmästare Anders Persson inledde en drive för att få in pengar för att finansiera speciella arrangemang vid jubileet. Inte mindre än 900 personer hade recipierat sedan 1944, nu skulle man försöka nå alla dem som fortfarande var i livet för att, om möjligt, få dem att betala åtminstone en årsavgift om femtio kronor.

Inför 50-årsjubileet som alltså skulle firas i samband med Högtidsstämman 1994 hade en 50-årsdekoration redan blivit föremål för oändliga diskussioner och hur skulle jubileet celebreras? Så småningom fastställdes att 50-årsdekorationen skulle vara en guldduva och ett värdigt jubileums-program utformades gradvis.

År 1994 Vid Högtidsstämman firar S:t Knuts Gille i Landskrona sitt 50-årsjubileum.   Inte mindre än etthundraåttisju medlemmar och gäster samlades på Hotel Öresund. I spetsen för dessa märktes Malmögillets Ålderman, f.d. Landshövdingen Bertil Göransson med hustru Ingegerd, Lundagillets Ålderman Karl Gustaf Andrén med hustru Karin (Lundagillet stod fadder till oss 1944), Laholms Ålderman Bengt Henriksson med hustru Inger, Tumathorps och Ålderman Carl Lindholm med hustru Britt.

Åldermannens Högtidstal innehöll historiska aspekter, följt av sju parentationer men endast fem recipiender. För första gången utdelades 50-årsdekorationen, en vacker gyllene 50-årsguldduva (egentligen en förgylld 25-årssilverduva) som bärs i ett brett ljusblått band över axeln, till sju Bröder och Systrar vilka alltså alla deltog i återinvigningen av S:t Knuts Gillet i Landskrona 1944.

Priset för 50-årsguldduva var sjuhundratjugofem kronor. Dock går det att låta förgylla sin 25-årssilverduva och då kostar det endast tvåhundratjugofem kronor.

År 1995 Högtidsstämman samlade inte så många deltagare som jubileumsåret. Ett-hundratrettio medlemmar och gäster hade mött upp.

Vid Styrande Rådets sammanträde den 6 december 1995 valdes följande nya Tjänstemän för installation vid Högtidsstämman i januari 1996. 1:e Granskare Sektionschef Rolf Svensson, Rustmästare   Ingenjör Roger Stoltz, Chrönikör Direktör Lennart Söderberg, Gillesmarskalk Marknadschef Nils Erik Nilsson, Gillesmarskalk Konsult Gustaf Drake af Hagelsrum, Gillesmarskalk Sjuksköterska Annika Stoltz, Gillesmarskalk Marknadsassistent Helena Bolin.

År 1996 Vid Högtidsstämman på Hotell Öresund deltog etthundratrettio medlemmar och gäster. Man lägger märke till att Åldermannen Lars Grönwall inte verkar vara helt kurant.

Merparten av dokumentation från detta år saknas. Med hjälp av den stora nyheten för detta år, S:t Knuts Gilles i Landskrona första Chrönikeblad som på ett mycket förtjänstfullt sätt sammanställts av Chrönikören Lennart Söderberg, kan här återges mycket av det som utspelades under Knutsgillesåret 1996.

Den 1 mars 1996 gick Åldermannen Lars Grönwall ur tiden. Lars Grönwall blev endast 63 år. Han var en ungdomlig och populär rektor på Gullstrandsskolan och han var omtyckt som Ålderman i S:t Knuts Gille i Landskrona. Hans Åldermannaperiod blev alldeles för kort.

Vid Styrande Rådets sammanträde den 25 mars 1996 föreslogs arkitekt Inge Stoltz till blivande Ålderman, men ämbetet skulle vara vakant fram till Högtidsstämman 1997 och Äldste Stolsbroder Claes Munck af Rosenschöld fungerade som t.f. Ålderman till dess.

Efter Lars Grönwalls bortgång den 1 mars 1996 försvann tyvärr på oförklarligt sätt allt skriftlig material som han arkiverat under sina sex år som Ålderman 1992 -1996. Alla hans Högtidstal, hans under sex år hållna parentationerna över avlidna Bröder och Systrar, protokoll från Styrande Rådets sammanträden och protokollen från Papegoyeskjutningarna är borta. På grund av detta har hans insatser för Gillet inte kunnat redovisas på ett rättvist sätt.

Oldfru emerita Gudrun Grönwall avled i december 2013.