Direktör Sven Nordengren 1955 - 1960

Landskronagillets
historia

Borgmästare
August Munck
af Rosenschöld

Direktör
Sven Nordengren

Telegrafkommissarie
Carl Theodor 
Sandström

Fil Dr och rektor
Arne Bengtson

Rådman
Eric Kinberg

Rektor
Lars Grönwall

Arkitekt 
Inge Stoltz

Borgmästare
Lennart Söderberg

 

 

 

 

 

 

Direktör Sven Nordengren 1890 - 1960

Direktör Sven Nordengren föddes den 22 mars 1890 och dog den 24 augusti 1960. Han var civilingenjör, författare, akvarellmålare och musiker. Han föddes på Thyfors bruk i Värmland, som son till Bruksförvaltare Götrik Nordengren och hans hustru Amalia född Petrée.

Sven Nordengren tog examen vid KTH 1911 och anställdes 1912 som ingenjör vid Konstödningsfabriks AB i Landskrona där han var disponent från 1925. Han blev 1931 direktör i AB Förenade superfosfatfabriker.

Sven Nordengren ingick 1920 äktenskap med Margit, född Torpson, dotter till rektor för Seminariet i Landskrona Nils Torpson och hans hustru Klara. De fick fyra barn - Rolf född 1921, Einar född 1924, Sven född 1927 och Yngve född 1935. Sven och Margit Nordengren bosatte sig i Villa Sjövik på Strandvägen 49. Margit Nordengren var utbildad småskolelärarinna och i många år, liksom sin mamma, orförande i Fredrika Bremer-förbundet.

Sven Nordengren invaldes 1941 som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien, blev 1945 ledamot av Fysiografiska Sällskapet i Lund   och 1947 ledamot av Lantbruksakademien. Riddare av Vasaorden, RVO 1940, LIVA 1941, LFS 1945, LLA 1948. Sven Nordengren har givit ut Thyn (1941), Diktsamling, Albumblad och Kinesisk bukett.

Den 24 augusti avled Sven Nordengren. Hans sjukdom förvärrades säkerligen av sonen Einars tidiga bortgång och hans hustru Margits plötsliga död. Sven Nordengren var en tekniskt begåvad man och en duglig chef för Förenade Superfosfatfabriken i Landskrona, men han var också rikt begåvad i humaniora och skrev bl.a. en diktbok ”Thyn” från sin barndoms trakter. Sven Nordengren med sin rikt facetterade personlighet satte sin prägel på Gillet de år han var verksam.


Ålderman Sven Nordengren 1955 - 1960

Sven Nordengren och borgmästare August Munck af Rosenshöld var initiativtagare till att åter-uppväcka Sankt Knuts Gille i Landskrona år 1944. Han var Gillets andra Ålderman mellan 1955 och 1960. Båda två var medlemmar i S:t Knuts Gille i Lund. De hade stor glädje av den verksamhet som bedrevs där och eftersom man visste att det hade funnits ett Knutsgille även i Landskrona borde det kunna finnas underlag för ett återupplivande. De lyckades, till synes utan svårigheter, att också väcka intresset för sina planer hos ett antal av stadens ledande personligheter, vilka också senare bildade det första Styrande Rådet. Mycket av de första formaliteterna som grundstadgar, ceremoniel och procedurer hämtades från Lundagillet.

Den 13 januari 1956 samlades ett nittiotal Bröder och Systrar till Högtids-stämman på Hotel Öresund. Åtta Bröder och sju Systrar recipierade. Bland de nya Bröderna märktes medicine licentiat Hans Johnsson, som höll tal till Kvinnan. Såvitt jag förstår för första gången i Gillets historia! Parentation hölls över fyra Bröder och tre Systrar. Bland dessa märktes Åldermannen August Munck af Rosenschöld.

En viktig händelse under 1956 var 700-årsjubileet av Åldermannasynoden i Skanör den 7 september 1256 då 18 Åldermän i Knutsgillena samlats. Den 7 september 1956 samlades Åldermännen från Knuts-gillena i Malmö, Lund, Flensborg, Ystad, Landskrona, Skanör-Falsterbo och Tumathorp i Skanörs fina, lilla rådhus (byggt 1776). De sju Åldermännen med bisittare ägnade sig i Skanör åt en inledande gudstjänst och därefter följde sammanträde i Skanörs rådhus. Högtidligheterna fortsatte med minnesgudstjänst i Lunds Domkyrka, där HMK Gustaf VI Adolf och drottning Louise deltog. Landshövdingen i Malmöhus län, Gustaf Adolf Widell, tillika Ålderman i S:t Knuts Gille i Malmö, där konungen var Knutsbroder, hälsade välkomna med ett anförande.

Vid Årssammanträdet den 17 december 1958 bestämdes det att p.g.a. lokalsvårigheter på Hotel Öresund den högtidliga delen av Högtidsstämman skulle förläggas till vår vackra kyrka Sofia Albertina (döpt efter Gustaf III:s syster). Festligheterna skulle därefter som vanligt ske på Hotel Öresund. Prosten Gösta Andersson valdes vid Årssammanträdet till Gilleskaplan.

Vid Årssammanträdet den 16 december 1960 avsade sig t.f. Ålderman Einar Petersson, Ålder-mannaskapet. Valet föll då på telegrafkommissarie Carl Theodor Sandström, med hustru Karin, att bli ny Ålderman. Ny Stolsbroder blev rektor Arne Bengtson . Mångårige Sekreteraren Arvid Friberg avsade sig sitt ämbete, Jan Persson efterträdde honom som Sekreterare. En ny generation Nordengren valdes in, Rolf Nordengren blev Vice Sekreterare. Sven Nordengrens barnbarn, Rolfs dotter, Monika är Gillets Oldfru.

 

 

  

.

 

 

 

Gillets Oldfru Monika Nordengren är Ålderman Sven Nordengrens äldsta barnbarn