Arkitekt Inge Stoltz 1996 - 2007

Landskronagillets
historia

Borgmästare
August Munck
af Rosenschöld

Direktör
Sven Nordengren

Telegrafkommissarie
Carl Theodor 
Sandström

Fil Dr och rektor
Arne Bengtson

Rådman
Eric Kinberg

Rektor
Lars Grönwall

Arkitekt 
Inge Stoltz

Borgmästare
Lennart Söderberg

 

 

 

 

 

 

Arkitekt Inge Stoltz, 1927 - 2013

Arkitekt Inge Stoltz föddes i Helsingborg den 9 oktober 1927. År  197? ingick Broder Inge äktenskap med Britt och de har två barn Annika och Roger. Båda barnen är aktiva i Gillet som Musik- och IT-ansvariga.

Efter utbildning till arkitekt verkade Inge Stoltz i Helsingborg på Erik Wihlborgs Byggnads AB i en chefsbefattning. Många uppdrag och projekt hade med Landskrona att göra och 1969 anställdes Broder Inge på AB Landskronahem som arkitekt och byggnadschef. På Landskronahem stannade Broder Inge fram till 1982 och det största projektet var uppdraget med stadens nya Stadshus. Tillsammans med professor Sten Samuelson ritades Stadshuset och ansvaret för produktion, ekonomi, möblering och konstnärlig utsmyckning låg på Border Inges ansvar.

Som tack för dessa insatser med Stadshuset erhöll Inge Stoltz kommunens hedersmedalj i guld 1977.

Under tiden på Landskronahem höll Broder Inge under fyra år föreläsningar på arkitekt-utbildningen vid Lunds universitet för arkitektstuderande. Inge Stoltz var också under fem år invald i SABO:s tekniska råd med säte i Stockholm. Från 1977 och 15 år framåt satt Inge Stoltz i styrelsen för Andelsföreningen Skånehem. 1982 startade Broder Inge sitt egna arkitektkontor med arkitektuppdrag, besiktningar och kontrolluppdrag som specialitet.

1976 blev Inge Stoltz intagen i Rotary. Inom Rotary har Broder Inge varit president 1989, ordförande i Rotary Foudationskommittén, PHF 1992, PHF med safir 2003 för Polio Plus och ansvarig för jubileumskonserten – Rotary 100 år på teatern 2005.

Inge Stoltz var med och nystartade sångkören Divertimento 1983 och var körens ordförande i 14 år från 1984. Broder inge startade upp Nyårskonserterna på Teatern 1988 och som fortfarande lever kvar. Broder Inges stora teaterintresse har gjort att han regisserat och skrivit manus och gjort scenografi under 21 år. Broder Inge avslutade sina uppdrag och som körsångare i Divertimento vid 25-årsjubiléet 2007 som hedersmedlem i kören.

Förutom körsång har familjen sedan 1975 seglat med sin segelbåt Jasmine II. Enligt uppgift slutade Broder Inge med skidåkning 2007 i den aktningsvärda åldern av 79 år.

Broder Inge och Britt intogs 1975 i S:t Knuts Gille i Landskrona. 1985 blev han invald i Gillets Styrande Råd. 1991 blev Broder Inge Gillets Ceremonimästare och 1996 vald till Gillets Ålderman, ett uppdrag som Broder Inge lämnade på egen begäran i samband med Gillesstämman i november 2007.

Ålderman emeritus Inge Stoltz har liksom sin hustru Oldfru emerita Britt erhållit Gillets hedersmedalj i guld och blivit utnämnda till Hedersmedlemmar för sina insatser för Gillet.

Broder Inge älskar musik och sång och allt som bidrar till att göra livet till en glädjeresa. Inge Stoltz är en person som berör och då på det positiva sättet. Alltid beredd att hjälpa till, alltid med ett värmande ord och alltid till stöd för våra Knutsbröder och Knutssystrar. Broder Inges avslutningsord vid våra sammankomster ”kom väl hem och var rädda om varandra” visar på en Knutsbroder och medmänniska som bryr sig…


Ålderman Inge Stoltz 1996 - 2007

Man kan nog säga att en ny tid randas för vårt Knutsgille. Redan 1975 då Inge och Britt Stoltz recipierade i Gillet märker den uppmärksamme ganska snart den stoltzska lejonklon!  Protokoll dyker upp (och bevaras) med en påfallande stringens i tankar och anvisningar i diverse frågor – alltid noggranna, klara och rediga.

I ett referat i Landskrona Posten står: ”På Rådhuset i fullmäktigesalen över presidiebordet var svenska flaggan vackert draperad över en framskjutande röd-vit Dannebrog”. Detta arrangemang designades av Inge Stoltz. Fortfarande har man detta festliga arrangemang på våra Högtidsstämmor, dock ej på Rådhuset utan på fondväggen i Gillessalen på Hotel Öresund.

Inge och Britt Stoltz har, förutom det tidigare nämnda standaret, tillsammans skapat ett Drottningstandar och ett Kungastandar, som sprider glans och pompa vid intåg, uppe på podiet och i processionen vid Papegoyeskjutningen.

Chrönikebladet som utkommer årligen under Lennart Söderbergs glada penna såg dagens ljus år 1996. Den Gillesbok som omnämns 1944 har Åldermannen låtit Chrönikören ta upp igen och i den antecknas deltagande gäster från andra gillen samt styrande rådet.

Adventsmässan i Borstahusens Kapell under medverkan av nyutnämnde Gilleskaplanen Sune Karlsson tillkom år 1999 och har blivit en mycket omtyckt tradition.

Nya regalier för Tjänstemännen, designade av Åldermannen Inge Stoltz, har också tillkommit på senare år.

Ceremonielet vid den årliga Högtidsstämman i januari har successivt, efter diverse irrfärder och idoga studier av andra gillens ceremonier, utkristalliserats.

År 1997 Vid Högtidsstämman är dags för regimskifte. Arkitekt Inge Stoltz, vald till Gillets nye Ålderman vid Styrande Rådets sammanträde den 21 oktober 1996 blev högtidligt installerad i sitt ämbete av Äldste Stolsbroder Claes Munck af Rosenschöld. 

Efter Högtidstalet följde den högtidliga parentationen av fyra Bröder och två Systrar. Förre Åldermannen Lars Grönwall var en av dessa män. Han intogs i Gillet 1964 och avled den 1 mars 1996 i sitt 63:e levnadsår. En 50-årsguldduva överlämnades av Åldermannen och sju 25-årssilverduvor utdelades av Ceremonimästaren. Under supén uppträder Chrönikören med uppskattad läsning på vers av årskrönikan.

Papegoyeskjutningarna, som återupptogs 1992 utvecklades ytterligare från 1995 under Inge Stoltz egid. De flesta, såväl Knutsbröder som Knutssystrar är iförda fantasifulla hattar. Mycket populär är tävlingen om den vackraste och roligaste damhatten. Minnes-värda är Ingrid Söderbergs och Gunilla Svenssons skapelser. Till första Hattdrottning i Gillets historia utsågs Ingrid Söderberg. Ålderman och Oldfrun bär vackra medeltids-dräkter av egen design. Numera kostar detta glada familjenöje ca 100 kronor per person för skjutavgift och picknickkorg exkl. dryck.

År 1998 Vid Högtidsstämman deltog etthundrafemtiosju medlemmar och gäster. 

Barbro Bodin blev utnämnd till Skaffare med ansvar för all mat och dryck under Knutsgillets alla aktiviteter under verksamhetsåret. Nämnas kan i detta sammanhang att Barbro Bodin är dotter till tidigare Ålderman Arne Bengtsson och Oldfru Lilly. En medlemsförteckning (matrikel) håller på att tas fram. Ca sexhundratjugo personer har recipierat i Gillet under åren.

År 1999 Vid Högtidsstämman deltog 176 medlemmar och gäster. Sex av systergillena var representerade. Vår Äldste Stolsbroder Claes avgår som inofficiell arkivarie.

Detta år återinvigs en Gillesduva, som har sitt ursprung från Gillets återuppväckande 1944.  Duvan, är nu renoverad, försedd med nya vingar och nyförgylld. Arkivarie Sven Linde med finsnickeri och träsvarvning som hobby samt Åldermannen Inge Stoltz har utfört detta arbete.

Lördagen den 4 december var det åter dags med ett nytt kapitel i vårt Gilles moderna historia då den första Adventsmässan arrangerades i Borstahusens kapell. Initiativtagare var förstås vår Ålderman Inge Stoltz. Kören Divertimento deltog genom att sjunga en del kända julsånger. 

År 2000 Inte mindre än 206 medlemmar och gäster hade hörsammat kallelsen till årets stora begivenhet. I högtidstalet kungjordes att nästa Åldermannasynod skulle hållas om fem år i Landskrona i samband med vårt Gilles 60-årsjubileum 2004.

Vidare beslöts att alla Knutsgillena ska ut på Internet på en gemensam hemsida, dels med en gemensam historisk information och dels med egen länk för respektive gille. Den gemensamma hemsidan kommer att kunna sökas på www.canutus.org.

Så inträffade det som omöjligen kunde inträffa. Under middagen blev vår Ålderman akut sjuk och måste åka till Lunds lasarett för omvårdnad. För ett ögonblick stod tiden still men vår Ålderman visste besked; ”the show must go on…”. Chrönikören höll sitt återkommande gillestal om årets händelser, för första och enda gången i samband med dansen.

Vår Ålderman förkunnade att vi på Sveriges nationaldag erhållit en svensk fana av Kungen.

År 2001 Vid Högtidsstämman deltog 194 medlemmar och gäster i festligheterna. Recipienderna, sex män och åtta kvinnor, intogs i Gillet. Åldermannen Inge Stoltz delar med några tänkvärda ord ut 50-årsguldduvor till två Systrar och 25-årssilverduvor till två Bröder och tre Systrar. Fågelkungen Kurt Boström och Fågeldrottningen Bettina Drake af Hagelsrum hjälps åt att hissa Gillesduvan i taket.

År 2002 Vid Högtidsstämman deltog inte mindre än 213 medlemmar och gäster i festligheterna. Detta är rekordmånga och hotellets personal går på knä! Inför kommande Högtidsstämmor maximerar nu hotellet antalet deltagare till 195 personer.

Åldermannen delar ut Hedersmedaljen för första gången. Vid Gillesstämman i november 2001 togs beslut om att ta fram en Hedersmedalj, förgylld med bild av S:t Knut med randtext ”Convivii Sancti Kanuti in Landscrone. Samtidigt fastställdes regler för Hedersmedaljens utdelande till dem som gjort Gillet förtjänstfulla insatser. Styrande Rådet beslutar med ledning av reglerna om utdelande av medaljen. Med varma ord utdelades medaljen till Äldste Stolsbroder Claes Munck af Rosenschöld och hans hustru Dagmar, till Åldermannen Eric Kinberg emeritus samt till sångkören Divertimento, som förgyllt alla Högtidsstämmorna sedan 1986.

Åter skrevs gilleshistoria. Efter att i över 30 år ha varit dansledare för den traditions-tyngda francaisen överlämnade Äldste Stolsbroder Claes Munck af Rosenschöld stafett-pinnen till vår Klenodbevarare Rolf Svensson.

Återupplivande av S:t Knuts Gille i Tallinn?

Under en följd av år har idéer och tankar om ett eventuellt återupplivande av det gamla Knutsgillet i Reval (Tallinn) dryftats mellan Åldermännen i våra Knutsgillen. På Ålder-mannasymposiet i Tumathorp 1999 beslutades att Åldermannaresa till Tallinn skulle genomföras En resa arrangerades av Gillena i Ronneby och Tumathorp och den genom-fördes den 9-13 maj 2001.

Kontakter hade tidigt tagits med bl.a. Stadsarkivet, Historiska institutet och Stadsmuseet i Tallinn som alla ställde upp med kunniga och väl pålästa guider. De visade bl.a. delar av den oerhört rika silverskatt vars äldsta delar är från 1400-talet och som tillhört Knutsgillet, vars verksamhet för första gången omnämndes 1326. Även dokument och böcker från 1400- och 1500-talen med protokoll, överenskommelser m.m. finns kvar och förevisades för de besökande. Knutsgillets verksamhet upphörde 1920 under Estlands frihetsperiod efter första världskriget.

En viktig händelse i Knutsgillenas historia fick vi uppleva den 14 september. Då hade Ringstted kallat till ett Knud Lavard symposium och syftet var att belysa och informera om de medeltida Gillena. Totat samlade symposiet ca 280 deltagare och från vårt Gille deltog tolv Gillesbröder och Systrar.

Vid Papegoyeskjutningen i augusti deltog 108 skjutglada Knutsbröder och Knutssystrar. Vädret var som alltid mycket fint, distingerade Knutsbröder kom t o m i kortbyxor p g a värmen. Adventsmässan den 7 december hade samlat inte mindre än 100 Bröder och Systrar.

År 2003 Vid Högtidsstämman hade man på uppmaning av hotellet måst ”sätta ett tak” för antalet deltagare. Högst 195 personer skulle få delta. Så populärt har S:t Knuts Gille i Landskrona blivit! Det förefaller vara ljusår från 1968!

Åldermannen ledde installationen av de nya befattningshavare, vilka också mottog sina regalier:

Stolsbroder:                     Tidigare Skattmästaren advokat Anders Persson
Rustmästare:                   Tidigare Gillesmarskalk Krögare Bertil Hallengren
Skattmästare:                  Tidigare 1:e Granskare Civilingenjör Per-Olof Bodin
Gillesmarskalk:                 Affärsområdeschef Thor-Leif Hansson
1:e Granskare:                 Tidigare 2:e Granskare Rektor Monica Sandell
2:e Granskare:                 Revisor Niclas Frank

Åldermannen kunde vid vårt Gilles Högtidsstämma 2003 meddela att Sct Knuds Gilde i Ringsted återinvigdes den 7 januari. Vår Ålderman Inge Stoltz och Oldfru deltog i Högtidsstämman och festligheterna. Invigningsceremonin ägde rum i Sct Bendts kyrka i Ringsted, som är Knut Lavards gravkyrka. Invigningen förrättades av Åldermannen i S:t Knuts Gille i Lund Anders Svenningsen och de andra närvarande Åldermännen assisterade vi invigningen av de nya befattningshavarna. Till Ålderman valdes för första gången i Knutsgillenas historia en kvinna, Karen Adrian. Som gåva från de övriga tio Knutsgillena överlämnades en 25 cm hög dryckespokal i silver med alla Gillenas namn ingraverade. Tillsammans med Ringsted finns det nu elva verksamma Knutsgillen i Sverige, Danmark och Tyskland.

Den första av årets Hedersmedaljer överlämnades till Bengt Rosengren, som efter tio år som medlem i Styrande Rådet, de senare åren som Stolsbroder, nu avgår från sin post. Till stor överraskning för Åldermannen tog nu Äldste Stolsbroder Claes Munck af Rosenschöld till orda och meddelade att Styrande Rådet, utan Åldermannens Inge Stoltz vetskap, beslutat att tilldela densamme en Hedersmedalj för sina utomordentliga insatser för att vitalisera vårt Gille och ber Inge Stoltz att ur hans hand mottaga medaljen. Överlämnandet avslutades med att alla närvarande Bröder, Systrar och gäster applåderade och, för första gången i Gillets historia, hyllade hedersmedaljören med ”raketen” under ledning av Claes Munck af Rosenschöld. De gamla ceremoni-mästartakterna sitter minsann i ännu!

Papegoyeskjutningen ändrade delvis karaktär detta år. Tält och tavlor var flyttade till nordöstra hörnet, Bastion Wrangel, av Citadellet och för första gången serverade en ljuvlig buffé i det gröna arrangerat av Rustmästare och krögare Bertil Hallengren.

År 2004 Knutsgillet firar detta år 60 års jubileum. Över 200 Bröder, systrar, gäster och representanter för gästande Gillen finns på plats. Samtliga Gillen och dess Åldermän förutom Wisby har hörsammat kallelsen. Dessutom kan vi hälsa Landskronas Borgmästare Gösta Nilsson välkommen.

Den med spänning emotsedda jubileumsboken presenteras. Bokens författare Dagmar Munck af Rosenschöld började med assistans av Bo W Holmberg, Inge Stoltz och Lennart Söderberg skriva på boken redan år 2001. Gillessyster Dagmar har lyckats med att fånga tidstypiska episoder från gilleslivet i S:t Knuts Gille i Landskrona och många är de landskronabor som här passerar revy för läsaren.

För första gången öppnas vårt Gilleskrin som innehåller vår förnämsta klenod, Sigillstampen från 1425.  Skrinet är skänkt av Oldfru Britt Stoltz.

Bo W Holmberg installeras som Äldste Stolsbroder och Custos av avgående Äldste Stolsbroder Claes Munck af Rosenschöld.

Ålderman Inge Stoltz tackar Dagmar och Claes Munck af Rosenschöld för deras enorma insatser för Gillet under 60 år och meddelar att de fr.o.m. nu skall vara Gillets Heders-medlemmar. Inga avgifter skall mera betalas till Gillet och framöver äter och dricker ni på Gillets bekostnad.

Åldermännen från gästande Gillen och Borgmästare Gösta Nilsson överlämnar gåvor till Gillet. Fana med Landskronas stadsvapen, keramikfat på från Laholm, böcker med Gillesanknytning från Tumathorp, siegburgerkrus från Skanör-Falsterbo, bok om matkultur från Ronneby och släkttavla skänkt av Hellmuth Berndt. Släkttavlan visar att Broder Berndts framlidna maka var släkt med Knut Lavard i rakt nedstigande led. Från Ringsted erhöll Gillet boken om släkten Hvide och kungamakten under medeltiden i Danmark.

Den 8:e Åldermannasynoden sedan 1944 hålls på Landskrona Citadell. Det är första gången en synod hålls i Landskrona. Tio Knutsgillen var representerade, endast Wisby hade anmält förhinder. Beslut fattades att utge en gemensam Knutsbok till 750-års minnet av Åldermannasynoden i Skanör 1256. Det beslutades också att nästa synod skall hållas i Skanör-Falsterbo och Malmö den 9 september 2006. Bland många andra beslut togs även att uppdra åt Ronneby att få vår gemensamma hemsida att fungera.

Under tiden synoden pågick togs gästande gillessystrar om hand av Klenodbevarare Rolf Svensson, Chrönikör Lennart Söderberg och Konterfejare Bertil Persson (chaufför på bussen ”Bettan”). Rundtur företogs i Landskrona som avslutades med ett besök i rådhuset. Dagen avslutades med en medeltidsmåltid på Citadellet. Styrande Rådet var uppklädda i medeltidskläder.

År 2005 Den 1 september nås vi av dödsbudet att vår Hedersmedlem, f.d. Ceremonimästare och Äldste Stolsbroder Claes Munck af Rosenschöld avlidit i sitt 88:e levnadsår i villa Sundöre, huset där han föddes. 

Åtta Gillen gästade oss och riktigt spännande var mötet med Ceremonimästaren från Laholm. Arne Mårtensson skulle vid deras Högtidsfest den 5 februari bli vald till Ålderman. Drygt 160 Gillesbröder och Systrar deltog i festligheterna på Hotel Öresund.

Två Gillesmarskalkar, Anton Söderberg och Alexandra Nordengren, hälsades välkomna i sina nya befattningar. För Alexandra var det extra spännande då hon tillhör fjärde generationen som nu får en arbetsuppgift i Gillet. Sven Nordengren, en av dem som var med då Gillet återuppväcktes 1944, blev Ålderman 1955 och är med andra ord Alexandras morfars far. Broder Anton är endast son till en lätt förvirrad Chrönikör… 

107 Bröder och Systrar deltog i Papegoyeskjutningen. Vår Konterfejare fyllde 70 år och bjöd dagen till ära på Gillets traditionsmättade sup inför tävlingen. För första gången fick våra juniorer delta och skjuta med pil och båge.

År 2006 Det är vinter i Skåne! Ovädret har tvingat Gillena från Ronneby och Ringsted att lämna återbud. Det är 20 år sedan sångkören Divertimento för första gången upp-trädde i gillessammanhang.

Fyra Hedersmedaljer delades ut, till bl.a. avgående Skaffaren Barbro Bodin, dotter till Ålderman Arne Bengtson. Gillessyster Barbro var Gillets första Skaffare och har inne-haft posten sedan 1998. Hon efterträds av f.d. Rustmästaren Bertil Hallengren.

Gillesparet Görel och Svante Grönvall deltar i papegoyeskjutningen i Skanör-Falsterbo den 4 juni. Broder Svante placerar sig på en hedrande andra plats knappt slagen av skyttekungen i Lundagillet.

Den 9 september hölls Åldermannasynod i Skanör-Falsterbo med efterföljande Knutsbal i Malmö. Styrande Rådet med respektive tog sig med hjälp av bussen ”Bettan”, förnämligt rattad av Konterfejare Bertil Persson, söderut redan vid lunchtid. Samtliga Åldermän var representerade förutom Wisby som lämnat återbud. Minnesmedalj hade förtjänstfullt tagits fram av vår egen Ålderman Inge Stoltz. Medaljen kan endast bäras av dem som deltagit i jubileumsfesten. Viktiga frågor som diskuterades vid synoden var kollisioner mellan våra högtidsdagar, praxis vid representation vid våra högtidsdagar och den eviga frågan om gemensam hemsida.

För första gången sedan Chrönikebladet gavs ut 1996 har sponsorer hjälpt till att finansiera tidningen.

År 2007 Anmälningsrekord och pampigare än någonsin! 215 Bröder och Systrar hade anmält sig och således fick Styrande Rådet för första gången i modern tid meddela de sist anmälda att plats inte kunde ordnas. Samtliga idag verksamma gillen förutom Visby gästade oss.

Chrönikören fortsatte som tidigare år med att berätta om allt roligt Gillet varit med om under året, Åldermannen från Ringsted berömde vårt Gille, Broder Stig Laurenius höll ett fantastiskt tal till kvinnan som vanligt helt utantill och Peter Stenkula från Tumathorp tackade för mat och dryck. Glädjen stod högt i tak denna afton och förlängt öppethållande ordnades.

Hedersmedaljer delas ut till Äldste Stolsbroder Bo W Holmberg, Skattmästare P-O Bodin och orkestern Domnivet. Domnivet har under 50 år, med endast ett års uppehåll, bjudit oss på skön musik.

Vid Papegoyeskjutningen korades Gunilla Svensson till årets Hattdrottning för tredje gången (1998, 2001 och 2007).

Vid Gillesstämman i november meddelar Ålderman Inge Stoltz att han avgår efter 11 år som Ålderman. Till ny Ålderman utses Chrönikör Lennart Söderberg.

Inge Stoltz insomnade lugnt och stilla fredagen den 5 juli 2013 på Landskrona lasarett efter en kortare tids sjukdom.

 

 


Oldfru emerita Britt och Ålderman emeritus Inge Stoltz

 

Åldermannens minnesord till Knutsbröder och Knutssystrar

 

Åldermannens minnesord till Landskronaposten